Εταιρικό Προφίλ

Η UNITECH HELLAS S.A. είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε (2002) με σκοπό να υποστηρίξει την προσπάθεια των κοινωνικών εταίρων, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό & ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους.

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων).

Ταυτόχρονα η Unitech Hellas έχοντας αναπτύξει το δικό της τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στην σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων και λύσεων που είναι σε θέση να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανίας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, της ενεργειακής διαχείρισης και της αγροτικής παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, η εταιρεία έχει επενδύσει συστηματικά στην απόκτηση τεχνογνωσίας και απαραίτητων εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού, που της επιτρέπουν σήμερα να χαρακτηρίζεται από τους πελάτες της ως ένας ουσιαστικός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης.

Η εταιρεία διαθέτει τεχνικούς συμβούλους και μηχανικούς, με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις, μεταφέροντας και συνδυάζοντας εμπειρίες από διαφορετικούς χώρους επιχειρηματικών δομών και οργανισμών. Ταυτόχρονα, τα στελέχη της λειτουργούν ως φορείς νέων ιδεών, συνδέοντας ιδανικά το παλιό με το καινούργιο και συνδυάζοντας την ικανότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης λύσεων και αποφάσεων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας και χτίζοντας μια αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους.

Η σημερινή θέση της εταιρείας της επιτρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και της αγροτικής παραγωγής την επόμενη δεκαετία, διατηρώντας τόσο τα τοπικά όσο και τα εθνικά και διεθνή χαρακτηριστικά της, με γνώμονα την ανάπτυξη σημαντικών εργαλείων στην περιοχή της συνδυασμένης προσφοράς τεχνολογικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Η Unitech Hellas έχει επίσης δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση έργων.