Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η UNITECH HELLAS τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενη την έως τώρα μεγάλη εμπειρία των στελεχών της σε σημαντικά έργα καλύπτει το σύνολο των τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Tεχνολογικής Aνάπτυξης, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, του Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR), της Διαχείρισης  Έργων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Διαχείρισης – Αξιολόγησης Έργων και τέλος της ξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης Τεχνολογικού και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού για οικονομικές μονάδες όλων των μεγεθών.

Στόχος της UNITECH HELLAS είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της, σε συνεργασία πάντα μαζί τους, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τόσο κατά την διάρκεια εκπόνησης ενός έργου όσο και μετά το πέρας του έργου,  τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για την επίτευξη όλων των παραπάνω.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Σύνταξη  Υποβολή και Διαχείριση Φακέλων Χρηματοδότησης στα Περιφερειακά (ΠΕΠ) και Τομεακά Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
  • Υλοποίηση & Διαχείριση Έργων Χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. κι άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (World Bank, EBRD)
  • Ανάπτυξη Διεθνών Συνεργασιών
  • Παροχή Τεχνικής βοήθειας στα πλαίσια Διεθνών Έργων και έργων υλοποιούμενων μέσω ΣΔΙΤ.
  • Στρατηγικός – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός -Έρευνες Αγοράς
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Marketing και Πωλήσεων
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση Δικτύων Πωλήσεων
  • Μελέτη, υλοποίηση συγχωνεύσεων, εξαγορών, συνεργασιών
  • Εκπόνηση Προγραμμάτων Προώθησης – Προβολής
  • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών Μελετών και Επιχειρησιακών Σχεδίων - Μελέτες Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων